Thẻ: Ngân hàng Trung Ương Argentina kiêu gọi hỗ trợ từ phía cộng đồng Bitcoin